Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

JEZY
Plavební stupeň Děčín Příběh Labe Lži a demagogie o jezech Osoby a obsazení Koupání v Labi Média o jezech

Souhlasíte s výstavbou přehrad - jezů na Labi?


ano


86
ne


539


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Proti kanálu DOL

E-SHOP
Podpořte nákupem


Záložka do knihy, časopisu nebo diáře
,-

Virtuální výstava


Galerie


Další články v rubrice
Mýtus zvaný AGN
Splavnění Labe? Lež jako věž
Civilizovaní lidé v rezervacích nestavějí (Deník)
Známe příjmy ředitele ŘVC a jeho zástupce. Za co si je platíme?
Lídři trousili moudra o splavňování splavněného Labe
Dokumentace EIA Plavebního stupně Děčín potřetí vrácena
Přátelé přírody: Jez netřeba, stačí nové lodě (Deník)
Příprava VD Přelouč se vrací o 20 let zpátky
Chcete dostávat 10 let 10 miliónů denně? Prosaďte jezy na Labi
Proč rezignoval posudkář Bajer?
všechny články v rubrice


Nepřehlédněte


JEZY > Plavební stupeň Děčín > Dokumentace EIA Plavebního stupně Děčín potřetí vrácena
20.9.2016

Dokumentace EIA Plavebního stupně Děčín opět vrácena           Již potřetí vrátilo Ministerstvo ŽP dokumentaci vlivů stavby na životní prostředí (EIA) Plavebního stupně Děčín investorovi záměru, tj. Ředitelství vodních cest ČR k přepracování.

           Všechna vyjádření jsou ke stažení na této adrese

           Hlavním důvodem vrácení je vyhlášení Evropsky významené lokality (EVL) Porta Bohemica v údolí Labe, k čemuž došlo začátkem května 2016, tedy 2 měsíce po dodání dokumentace EIA na MŽP.

         Stanovisko Přátel přírody


          Že bude na Labi vyhlášena Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000, se ví řadu let. Není tedy zřejmé, proč Ředitelství vodních cest předložilo dokumentaci EIA krátce před tímto vyhlášením - v době, kdy již bylo jasné, že EVL bude vyhlášena každým dnem. Pracovníkům ŘVC muselo být v okamžiku odevzdání dokumentace jasné, že jim bude vrácena k přepracování.
          Pracovníci ŘVC přitom na dokumentaci "usilovně" pracují již více než 11 let, kdy z našich daní utratili přes 0,6 miliardy korun. Mohli tedy utrácet a usilovně připravovat o pár týdnů déle a všichni bychom si celou tuto komedii mohli ušetřit.Těžko říci, zda si z nás všech ŘVC utahuje, pracuje tak beznadějně amatérsky, nebo oboje.
          ŘVC by mělo být zrušeno a příprava PSD zastavena. Plyne to
i z většiny vyjádření k dokumentaci EIA dodaných na MŽP.


Vrácení dokumentace


ODESÍLATEL:
Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10

ADRESÁT:
Ředitelství vodních cest ČR Nábřeží L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1

14. září 2016

Věc: Posuzování vlivů záměru „Plavební stupeň Děčín“ na životní prostředí - vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí k přepracování

A/ REKAPITULACE PROCESU EIA

Dne 7. 10. 2005 obdrželo Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (dále jen „zákon“), oznámení záměru zpracované v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu. Dne 20. 10. 2005 bylo zahájeno zjišťovací řízení a oznámení záměru bylo rozesláno ke zveřejnění a vyjádření dotčeným územně samosprávným celkům, dotčeným správním úřadům a Spolkové republice Německo jako dotčenému státu. Dne 13. 12. 2005 vydalo MŽP závěr zjišťovacího řízení, ve kterém byly specifikovány oblasti, které je nutné v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) zpracovat.

Dne 24. 8. 2010 obdrželo MŽP podle § 8 zákona dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“), která byla dne 2. 9. 2010 rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům, dotčeným správním úřadům a Spolkové republice Německo jako dotčenému státu ke zveřejnění a k vyjádření. Dopisem ze dne 27. 10. 2010 byl pověřen zpracováním posudku o vlivech záměru na životní prostředí (dále jen “posudek“) RNDr. Tomáš Bajer, CSc. K předložené dokumentaci obdrželo MŽP množství vyjádření, podnětů a připomínek, které obsahovaly nesouhlas s kvalitou dokumentace a žádosti na informace, které bylo nezbytné do dokumentace záměru doplnit, a to včetně požadavků zpracovatele posudku.

Na základě výše uvedeného dne 23. 5. 2011 MŽP vrátilo dokumentaci oznamovateli k dopracování a zároveň uvedlo požadavky, které bylo nezbytné zohlednit.

Dne 31. 1. 2012 obdrželo MŽP podle § 8 zákona doplněnou a přepracovanou dokumentaci (tzv. „doplněk dokumentace“), který byl dne 10. 2. 2012 rozeslán dotčeným územním samosprávným celkům, dotčeným správním úřadům a Spolkové republice Německo jako dotčenému státu ke zveřejnění a k vyjádření. K předloženému doplňku dokumentace obdrželo MŽP opět řadu vyjádření, podnětů a připomínek, které opakovaně upozorňovaly na informace a skutečnosti, jež nebyly ani při zpracování doplňku dokumentace zohledněny a doplněny. MŽP obdrželo rovněž od zpracovatele posudku písemné doporučení pro vrácení dokumentace k doplnění chybějících aspektů, které byly požadovány již v předcházejícím kroku procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí a bez kterých nelze provést hodnocení velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí.

Na základě výše uvedeného dopisem č.j. 36212/ENV/12 ze dne 23. 5. 2012 MŽP požadovalo doplnění dokumentace.

Dopisem doručeným MŽP dne 21. 10. 2014 pověřený zpracovatel posudku na vypracování posudku rezignoval.

Dne 29. 2. 2016 obdrželo MŽP podle § 8 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon v platném znění“) dokumentaci zpracovanou podle přílohy č. 4 k zákonu v platném znění.

Dokumentace byla MŽP dne 10. 3. 2016 rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům, dotčeným správním úřadům a dotčenému státu ke zveřejnění a vyjádření. Informace o dokumentaci byla zveřejněna na úřední desce Ústeckého kraje dne 14. 3. 2016. Lhůta pro vyjádření dotčeného státu a veřejnosti dotčeného státu byla prodloužena v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona v platném znění do 9. 5. 2016.

Na základě vyhodnocení dosavadních podkladů získaných v procesu EIA MŽP OPVIP jako příslušný úřad vrací dle § 8 odst. 5 zákona v platném znění dokumentaci k přepracování.

B/ POŽADAVKY NA PŘEPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VE VZTAHU K NOVÝM SKUTEČNOSTEM A OBDRŽENÝM VYJÁDŘENÍM

Přepracovaná dokumentace bude zahrnovat zejména následující informace a aspekty:

1. Doplnit hodnocení vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů na základě nařízení vlády č. 207/2016 Sb. ze dne 8. 6. 2016, kterým byla vyhlášena evropsky významná lokalita Porta Bohemica. (Zvýrazněno PP)
2. Kumulativní dopad všech akcí souvisejících se zvýšením splavnosti Labe (jednoznačně uvést, zda pro zajištění splavnosti bude nutná realizace plavebního stupně Malé Březno či jiného plavebního stupně).
3. Osvětlit, zda budou nově distribuované plochy ve vodním toku Labe poskytovat ve stejné míře podmínky pro výskyt stanoviště 3260 a 3270.
4. Vliv vzdutí hladiny v Labi na zvýšení hladiny podzemní vody v horninovém masivu jeho břehů - možné zhoršení geomechanických vlastností, snížení únosnosti zemin, kde jsou umístěny silnice, železnice, budovy, snížení stability přilehlých svahů - nové aktivní sesuvy, oživení sesuvů uklidněných.
5. Vyhodnotit vliv záměru na hladinu podzemní vody na území SRN.
6. Vyhodnotit vliv záměru na protipovodňová opatření na území SRN.
7. Možnost zasažení starých ekologických zátěží, vyplavování škodlivin, transport znečištěného sedimentu.
8. Natura 2000 na území SRN - konkretizovat vyhodnocení vlivů záměru na evropsky významnou lokalitu „Údolí Labe mezi Schöna a Mühlberg“.
9. Doplnění a přepracování dokumentace na základě veškerých relevantních připomínek a požadavků obsažených ve vyjádřeních k dokumentaci.

Výše uvedené požadavky je třeba zapracovat do jednotlivých kapitol dokumentace. V této souvislosti by bylo dále vhodné na úvod přepracované dokumentace předřadit kapitolu, kde bude popsáno, jakým způsobem byly jednotlivé připomínky zohledněny či vypořádány.

C/ ZÁVĚR

Na základě výše uvedeného požadujeme jako příslušný úřad přepracování a doplnění dokumentace dle § 8 odst. 5 zákona v platném znění. Přepracování dokumentace je nutné provést formou uceleného materiálu obsahujícího výše uvedené požadavky.

Přepracovanou dokumentaci je nutné předložit na MŽP v tištěné podobě v počtu 13 ks a 1 ks v elektronické podobě v českém jazyce a dále 2 fyzická paré v německém jazyce včetně 3 ks nosiče s elektronickou českou i německou verzí přepracované dokumentace.

Tento dopis včetně všech obdržených vyjádření k dokumentaci je v elektronické podobě k dispozici v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia), a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia) pod kódem záměru MZP102, v sekci dokumentace.

Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona v platné znění neprodleně o zveřejnění informace o vrácení dokumentace na úředních deskách. Doba zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 4 zákona v platném znění nejméně 4/6 Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, www.mzp.cz, info@mzp.cz

15 dnů, zároveň v souladu s tímto ustanovením žádáme dotčené územní samosprávné celky, aby elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou (psd@mzp.cz), popř. písemně vyrozuměly příslušný úřad o dni vyvěšení informace o vrácení dokumentace na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.

Mgr. Evžen Doležal v. r.

Celý dokument ZDE 
Nahoru
Sdílet přes Facebook Verze pro tiskZaslat známé(mu) na e-mail Zvětšit písmo
(C) 2006 - 2024 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign