Rozhodnutí KÚ - nepovolení výjimek pro kasino Žďárek

Celé rozhodnutí si můžete otevřít (a nebo stáhnout) ve formátu PDF ZDE.

Z rozhodnutí KÚ ze dne 9. 4. 2015:


Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny příslušný dle ustanovení § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), rozhodl podle § 56 odst. 1 zákona o žádosti podnikající fyzické osoby Ing. Petra Novotného, místo podnikání Václavské náměstí 5/1, 400 04 Trmice, IČ 42420822 (dále „žadatel“), doručené dne 20. 1. 2015, o povolení výjimky ze zákazů dle § 50 odst. 2 zákona u níže uvedených zvláště chráněných druhů živočichů při provádění stavby „Multifunkční zábavní centrum s hotelem a restaurací“ v k.ú. Knínice u Libouchce na pozemkové parcele č. 1259/27 (rozsah stavebního záboru je zobrazen ve výkresové části dokumentace pro územní rozhodnutí, zpracované Ing. Petrem Novotným, která je přílohou tohoto rozhodnutí) tak, že
nepovoluje
výjimky ze zákazů škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhů střevlík zlatitý (Carabus auratus), zmije obecná (Vipera berus), ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis), chřástal polní (Crex crex), ťuhýk obecný (Lanius colurio), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), prskavec větší (Brachinus crepitans) pro činnosti spojené s prováděním stavby „Multifunkční zábavní centrum s hotelem a restaurací“ v k.ú. Knínice u Libouchce na pozemkové parcele č. 1259/27.

...

Z tohoto pohledu považuje krajský úřad v zásadě za nepřijatelné, aby právě do této oblasti - svou existencí poslední na českém státním území a svým významem pro druh zcela zásadní - byly systematicky umisťovány stavební investice ryze komerčního charakteru, spojené zároveň s velkoplošným stavebním záborem zemědělské půdy, která je prokazatelně významným biotopem druhu. K záměrům s možným kumulativním účinkem zde přitom patří především dosud realizované stavby dopravní infrastruktury související s dálnicí D8 či aktuálně prováděné či projednávané stavby průmyslových zón a velkých logistických center v prostoru Přestanov - Chabařovice a Knínice - Žďárek. Připravovaný či již realizovaný stavební zábor zemědělské půdy, která je zde biotopem druhu, dosahuje za posledních deset let jen v této úzce vymezené oblasti posledního zbytkového výskytu střevlíka zlatitého v České republice souhrnné výměry mnoha desítek hektarů; v měřítku Ústeckého kraje pak nemá rychlost a rozsah tohoto stavebního záboru obdoby.

Rozhodnutí v plném znění: