Zaslání na email

Od:
Komu:
Vzkaz:

Odvolání proti územnímu rozhodnutí pro „Park“ Žďárek podalo více než 30 účastníků řízeníStavební úřad v Libouchci podle nich postupoval nezákonně
V pondělí 11. srpna 2008 podalo nejméně 31 účastníků územního řízení odvolání proti územnímu rozhodnutí pro „Park Žďárek“. Svá odvolání sestavili majitelé dotčených nemovitostí ve Žďárku, Žďáru, Knínicích a Malém Chvojně v úzké spolupráci s Přáteli přírody, o.p.s. (Odvolání viz příloha.)

Na rozhodnutí o umístění stavby „Park Žďárek“, vydaném Stavebním úřadem Libouchec 11. 7. 2008, nalezli Přátelé přírody celou řadu vad a nedostatků.
     
„Byl jsem překvapen, kolik vad mělo území rozhodnutí,“ uvádí Marian Páleník, ředitel obecně prospěšné společnosti Přátelé přírody. „Sice jsme si s místními občany již delší dobu vědomi, že vedení Libouchce a Velkého Chvojna kope z nepochopitelných důvodů za investora, ale skutečnost, že jsou dokonce ochotni porušovat zákony, nás udivilo.“

Účastníci namítají, že uvedená stavba (tzv. logistické centrum) je v rozporu s Územním plánem. Stavební úřad hodlal povolit stavbu hal jednak mimo zastavitelné území, jednak vysokých jako třípatrové domy, ačkoli zde podle Územního plánu smí být umístěny výhradně nízké přízemní budovy.

Dále bylo územní rozhodnutí vydáno v rozporu se zákonem, neboť žadatel nedodal potřebné výjimky, záměr totiž zasáhne do ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů. Přesto Stavební úřad Libouchec vydal územní rozhodnutí - v rozporu se zákonem.

Kromě toho bylo územní rozhodnutí vydáno, ačkoli ke stavbě chybí nezbytný závazný souhlas orgánu ochrany přírody se zásahem do krajinného rázu. Navrhované haly (12 hal, největší o rozměrech 513 a 151 metrů!) se přitom zcela vymykají měřítku stávajících staveb v krajině a jejímu celkovému měřítku. Předmětné území je krajinným prostorem s malou výškovou členitostí a malými sídelními útvary, převážně vesnického charakteru. Záměr by silně narušil harmonické měřítko této krajiny a vztahy v ní. Jedná se tak o záměr, který by byl zcela nepochybným zásahem do krajinného rázu, jehož umístění je však možné pouze na základě závazného stanoviska orgánu ochrany přírody. Stavební úřad v Libouchci vydal územní rozhodnutí bez tohoto stanoviska!
     
Účastníci v odvolání žádají také přezkum stanoviska MŽP, které - opět v rozporu s právními předpisy - vydalo souhlas s odnětím 53 (!) hektarů zemědělské půdy a to prakticky bez zdůvodnění, víceméně jen na základě stanoviska „obce“ (ve skutečnosti však jen několika málo jejích zástupců). Záměr je totiž možno realizovat na nezemědělské půdě jen několik km dál např. v Úžíně.